Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Belgian Wino

De hierna beschreven algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere factuur m.b.t. diverse geleverde of te leveren prestaties in het kader van opdrachten uitgevoerd door Belgian Wino met ondernemingsnummer BE0659.929.701 en maatschappelijke zetel in Oudevaartplaats 24, 2000 Antwerpen.

ARTIKEL 1. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de klant en Belgian Wino gesloten overeenkomsten. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen de betreffende partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Prijsopgaven

Al onze mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1.3 Verplichtingen klant

De klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door ons mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of benodigde materialen.

De klant blijft eindverantwoordelijke voor de inhoud van zijn publicaties die mogelijks door Belgian Wino beheerd worden.

1.4 Recht tot weigeren

Belgian Wino behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om iedere intekening te weigeren zonder daarover haar standpunt te moeten rechtvaardigen.

ARTIKEL 2. DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Uitvoeren opdracht

Belgian Wino zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de klant naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de klant overeenkomstig resultaat, zoals in beginsel tussen beide partijen is overeengekomen. Voor zover noodzakelijk zal Belgian Wino de klant op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Belgian Wino te worden meegedeeld.

2.3 Gebruik leveranciers

In het kader van de opdracht zal Belgian Wino beroep doen op leveranciers voor de uitwerking en verwezenlijking van de opdracht. Vanzelfsprekend treed Belgian Wino op als gemachtigde ten aanzien van deze leveranciers.

2.4 Gebruik andere toeleveranciers

Indien de klant het nodig acht andere toeleveranciers (drukkerijen, content- en serviceproviders e.d.m.) te betrekken in de ontwikkeling van de aan Belgian Wino toegekende opdracht, kan laatst vernoemde niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout in hoofde van die toeleveranciers. Het risico hieraan verbonden valt volledig ten laste van de klant.

Op verzoek van de klant kan Belgian Wino, voor risico van de klant en tegen nog nader te bepalen voorwaarden, als gemachtigde optreden. De uitvoering van de opdracht omvat tevens de aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden van de derde tot wie Belgian Wino zich richt.

2.5 Wijzigingen

Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijk akkoord van Belgian Wino veranderingen in de voorlopige of definitieve creaties aan te brengen. Wij kunnen deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd is met de redelijkheid. De klant dient bij een door hem gewenste wijziging ons als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijk door ons gehanteerde tarieven.

ARTIKEL 3. HONORARIUM

3.1 Honorarium en bijkomende kosten

Voor alle opdrachten, werken of diensten wordt, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, een werkingsvoorschot gefactureerd van 50% bij ondertekening van de offerte. Bij niet-betaling van de betreffende factuur binnen de periode van 30 dagen na factuurdatum, behoudt Belgian Wino zich het recht voor de opdracht, het werk of de dienst stop te zetten en/of prioriteit te geven aan andere opdrachten, werken of diensten.

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Belgian Wino voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

3.2 Honorarium voor meerwerk

Indien Belgian Wino door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of onjuiste opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Belgian Wino gehanteerde tarieven.

ARTIKEL 4. BETALING

4.1 Betalingsverplichting

Behoudens afwijkend schriftelijk beding, zijn onze facturen steeds betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Ze dienen te geschieden op de rekening van Belgian Wino en dit binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum. De BTW is steeds ten laste van de klant. Alle facturen zijn betaalbaar zonder korting op de vastgestelde prijs tenzij anders gespecificeerd.

De facturen worden geacht door de klant aanvaard te zijn, tenzij zij geprotesteerd worden bij aangetekend schrijven binnen de acht (8) dagen na factuurdatum. Geen protest of reclamatie van welke aard ook zal in aanmerking genomen worden na verloop van deze termijn.

Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene betalingstermijn zal de klant van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, nalatigheidsintresten verschuldigd zijn van 1% per maand, waarvan elke begonnen maand als een volledige maand wordt aanzien, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% en dit ten titel van schadevergoeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, met een minimum van 125 Euro.

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de klant worden alle door Belgian Wino binnen de overeenkomst aan de klant overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de klant in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde creaties te gebruiken.

4.2 Periodieke betalingen

Wij hanteren de volgende afspraken rond facturatie en betalingen:

  • 50% bij de aanvang van het project
  • 20% van zodra we de helft van het totaal uur pakket van het project gerealiseerd hebben
  • 30% bij oplevering

Betreft klanten die werken met periodieke opdrachten behoudt Belgian Wino het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

4.3 Mediabudgetten

De klant verricht de aan Belgian Wino verschuldigde betalingen betreft mediakosten onmiddellijk contant na facturatie. Desgevallend zal de de vergoeding voor iedere latere betaling bestaan uit 10% commissie van het gefactureerde mediabudget.

ARTIKEL 5. OPZEGGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST

5.1 Ontbinding overeenkomst door de klant

De klant kan besluiten de overeenkomst met Belgian Wino te ontbinden mits het vergoeden van alle door Belgian Wino geleverde prestaties en de gemaakte kosten alsook de betaling van een ontbindingsvergoeding van 20 % van de nog niet geleverde prestaties.

5.2 Ontbinding overeenkomst door Belgian Wino

Indien de overeenkomst door Belgian Wino wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de klant, dient deze laatste, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de klant op grond waarvan Belgian Wino redelijkerwijs niet verondersteld kan worden dat de opdracht nog af te ronden, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

5.3 Overmacht

Ingeval van overmacht van onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de toestand van overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de klant slechts gehouden is tot het betalen van een redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde. Overmacht geeft de klant recht noch op ontbinding, noch op schadevergoeding, noch op verbreking.

Onder overmacht wordt o.a. verstaan oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnenlandse- en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoermiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorzienbare omstandigheden, zo in binnen en buitenland, tengevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijker- wijze niet meer van ons kan worden gevergd. Overmacht is eveneens aanwezig indien ten gevolge van de omstandigheden of om welke reden ook de leveranciers, bij wie de verkochte goederen dan wel de daarvoor benodigde grondstoffen werden besteld, deze niet of niet tijdig aan ons hebben geleverd, dan wel om welke reden ook de betreffend overeenkomst hebben geannuleerd.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Aansprakelijkheid

De klant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. De klant draagt tevens als enige de aansprakelijkheid voor de juridische gevolgen van acties die hij heeft besteld en goedgekeurd en van de conformiteit hiermee met de diverse wettelijke bepalingen en ondermeer met de Wet op de Handelspraktijken en de Wet betreffende de privacy.

Elke vordering tot schadevergoeding moet binnen de acht (8) kalenderdagen na het voorvallen van het schadeverwekkend feit per aangetekend schrijven aan ons meegedeeld worden.

Onder geen enkele omstandigheid kan Belgian Wino aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse of indirecte schade zoals financiële schade, commerciële schade, winst- of inkomstenderving of verlies van informatie. Evenmin kan Belgian Wino verantwoordelijk worden gesteld voor het lot van het materiaal dat ons door de klant werd toevertrouwd in het kader van de uitvoering van onze opdracht of anderszins.

Belgian Wino kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  1. fouten in het materiaal dat door de klant ter hand is gesteld
  2. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen
  3. fouten van door of namens de klant ingeschakelde derden
  4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers
  5. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de klant zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben
  6. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de klant het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest

6.2 Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Belgian Wino of de bedrijfsleiding van Belgian Wino, is de aansprakelijkheid van Belgian Wino voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht.

6.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 60 dagen vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

ARTIKEL 7. OVERIGE BEPALINGEN

7.1 Belgisch recht

Op de samenwerking tussen Belgian Wino en klant is de Belgische wetgeving van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Belgian Wino en de klant is de bevoegde rechter in het de arrondissement Antwerpen en desgevallend de vrederechter van het 4de kanton Antwerpen.

7.2 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR)

Belgian Wino verbindt zich ertoe de wetgeving rond de persoonsgegevens na te leven zoals deze voorgeschreven is. Belgian Wino zal dan ook enkel gegevens van de klant bewaren die op het internet verkrijgbaar zijn of door de klant zelf werden aangeleverd bij de opstart of in de loop van de opdracht.